Regulamin zakupów

 

REGULAMIN

świadczenia usług badań diagnostycznych

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej „Bio-Genetik” NZOZ

 

 

§ 1

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług medycznych polegających na wykonaniu badań diagnostycznych za pośrednictwem serwisu internetowego www.biogenetik.pl zamawianych przez Klientów indywidualnych.

2.     Administratorem niniejszego serwisu jest Laboratorium Diagnostyki Molekularnej”Bio-Genetik” NZOZ, 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 40A, tel:512 86 33 22, e-mail: laboratorium.biogetik@gmail.com (nr księgi rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000024652, REGON:02010368700020) utworzonym przez Laboratorium Diagnostyki Molekularnej sp. z o.o. (NIP:8971706439, KRS:0000238115), reprezentowanym przez Adama Dąbrowskiego -prezesa zarządu i kierownika laboratorium. Zwanym w dalszej części: Laboratorium Bio-Genetik.

 

§ 2. 

Zasady świadczenia usług przez Laboratorium Bio-Genetik

 

1.            Laboratorium Bio-Genetik poprzez serwis dostępny pod adresem www.biogenetik.pl prowadzi sprzedaż usług z zakresu badań diagnostycznych, których lista znajduje się na tych stronach internetowych;

2.            Laboratorium Bio-Genetik przeprowadza badania diagnostyczne na podstawie materiału biologicznego dostarczonego przez Klienta poprzez:

 • ·        umówienie się przez Klienta na wizytę w siedzibie Laboratorium Bio-Genetik, przy ul. Glinianej 40A we Wrocławiu celem pobrania od Klienta próbki materiału biologicznego w wyznaczonych godzinach.
 • ·        zamówienie przez Klienta zestawu do samodzielnego pobrania materiału biologicznego;
 • ·        zamówienie przez Klienta zestawu pobraniowego do pobrania przez podmiot uprawniony (krew żylna, wymazy ginekologiczne);

3.            Zamówienia na badania diagnostyczne Laboratorium Bio-Genetik przyjmuje za pośrednictwem:

 • ·        serwisu internetowego www.biogenetik.pl
 • ·        telefonicznie pod numerem: 512 86 33 22 (w dni robocze w godz. 10.00 -16.00);
 • ·        adresu e-mail: biogenetik@biogenetik.pl lub laboratorium.biogenetik@gmail.com;

4.            Zestaw do pobrania i zabezpieczenia materiału biologicznego zamawiany jest przez Klienta wraz z wybranym badaniem diagnostycznym;

5.            Formularz umieszczony na stronie www.biogenetik.pl służy do wyboru badania diagnostycznego wraz z odpowiednim zestawem do pobrania. Jeżeli badana osoba jest innej płci niż osoba zamawiająca albo materiał do badań ma być inny niż wymieniony w opisie badania i przesyłanego do niego zestawu pobraniowego, wymagane jest podanie informacji o rodzaju pobieranego materiału biologicznego w "Uwagach do Zamówienia" ewentualnie e-mail przed wysłaniem zestawu przez Laboratorium Bio-Genetik.

6.            Niezbędnym warunkiem realizacji zlecenia jest dostarczenie próbki materiału biologicznego wraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzem zlecenia badania oraz dokonanie płatności. W przypadku zlecenia molekularnych badań genetycznych konieczne jest również wypełnienie deklaracji świadomej zgody;

7.            Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej serwisu www.biogenetik.pl lub w formularzu zamówienia;

8.            Klient zlecając badania, wypełnia obowiązkowo pola formularza zaznaczone kolorem czerwonym, podając swoje dane osobowe niezbędne do celów związanych z przeprowadzeniem badań diagnostycznych;

9.            Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych dane Klienta podane dobrowolnie, zostaną wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim;

10.      Każde złożone zamówienie potwierdzane jest przez Laboratorium Bio-Genetik mailowo lub telefonicznie. Jeżeli zamówienie nie zostało potwierdzone (np. nie dotarło z przyczyn technicznych) prosimy o kontakt telefoniczny.

11.      Prawidłowe złożenie zamówienia przez Klienta, potwierdzenie zapoznania się z regulaminem oraz opłacenie zamówienia i/lub potwierdzenie zamówienia (kliknięcie linku potwierdzenia w otrzymanym e-mail) jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i zobowiązuje Laboratorium Bio-Genetik do wykonania zleconego badania diagnostycznego, a Klienta do stosowania się do regulaminu zakupów;

12.      Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu www.biogenetik.pl ;

13.      Realizacja zamówienia będzie odbywała się po zaksięgowaniu wpłaty za wybraną usługę diagnostyczną, wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16;

13a. W przypadku zamówienia w opcji "za pobraniem" realizacja zamówienia (wysłanie zestawu pobraniowego) odbywa się tylko i wyłącznie po otrzymaniu POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA przez klienta, który potwierdza zamówienie poprzez "kliknięcie" odpowiedniego linku w otrzymanym e-mail, potwierdzającym przyjęcie zamówienia w terminie 3 dni roboczych od jego złożenia. 

14.      Zestaw do pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego zostanie dostarczony do Klienta na adres przez niego wskazany;

15.      Laboratorium Bio-Genetik jest upoważnione do odmowy realizacji zamówienia i jego anulowania jeśli Klient nie dokona opłaty z tytułu zamówionej usługi lub nie potwierdzi jego złożenia (w opcji "za pobraniem") w ustalonym terminie.

16.      W przypadku odmowy realizacji zamówienia (anulowania zamówienia) Laboratorium Bio-Genetik poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefoniczną o zaistniałym fakcie;

17.      Laboratorium Bio-Genetik przyjmując zlecenie na wykonanie określonego badania na podstawie dostarczonego materiału biologicznego, nie bierze odpowiedzialności w przypadkach przez niego niezawinionych, takich jak: nieprawidłowe pobranie próbki, degradacja lub zanieczyszczenie materiału biologicznego przed dostarczeniem do laboratorium.

18.      Laboratorium Bio-Genetik zobowiązuje się do wykonania zlecenia zgodnie z przyjętymi procedurami, należytą sumiennością i bezstronnością oraz do dotrzymania ustalonego terminu. W przypadku, kiedy termin wykonania badania nie może być zachowany z przyczyn niemożliwych do przewidzenia (tzw. siły wyższe) zlecający zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji w celu uzgodnienia warunków dalszej realizacji zlecenia.

19.      Klient może zrezygnować z badania diagnostycznego lub dokonać korekty zamówienia jeżeli materiał biologiczny nie został jeszcze przesłany do laboratorium;

20.      Zwrot należności nastąpi za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay lub na podane konto Klienta albo przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany po potrąceniu kosztów zwrotu;

21.      Laboratorium Bio-Genetik może zmieniać cennik usług. Usługi już zamówione i opłacone nie podlegają zmianom cen;

22.      Pełna Instrukcja pobierania i transportowania próbek dostępna jest w serwisie www.biogenetik.pl oraz załączana do zestawu pobraniowego;

23.      Pobrany materiał biologiczny Klienta wraz z formularzem zlecenia badania należy wysłać na adres: Laboratorium Bio-Genetik, Gliniana 40A, 50-525 Wrocław lub do paczkomatu WRO340M ew. WRO67M lub inny w pobliżu laboratorium.

24.      Przesyłkę Klient przesyła na własny koszt, chyba że w serwisie dostępna jest opcja przesyłania na koszt odbiorcy-Laboratorium Bio-Genetik;

25.      Wyniki badań przesyłane są pocztą e-mail. Na życzenie Klienta wyniki badań mogą być odebrane osobiście lub przesłane pocztą piorytetową;

26.      Na podstawie wcześniej dostarczonego materiału do badań, Klient może zlecić inne badania, bez konieczności powtórnego jego przesyłania. Przy zleceniu badania w opcji "bez zestawu pobraniowego" Klient wyraźnie zaznacza numer laboratoryjny wcześniej wykonanych badań, oraz że próbka była wcześniej przesłana do Laboratorium Bio-Genetik;

27.      Ceny poszczególnych badań genetycznych podane są w cenniku badań znajdującym się na stronie internetowej serwisu www.biogenetik.pl .

28.      Wszystkie ceny usług wyrażone są brutto w PLN (zawierają VAT);

29.       Koszt wykonania badań pilnych, tzw CITO rośnie o kwotę podaną w cenniku badań. Po wcześniejszym potwierdzeniu przez Laboratorium Bio-Genetik możliwosci jego wykonania, Klient może opłacić jego wykonanie poprzez zakup jednego (dla pojedynczego badania lub Multilex) lub dwóch "CITO-Zlecenie wykonania badania ekspresowego" (dla badań typu PAKIET) w opcji "bez zestawu pobraniowego lub dopłata do badania". Wymagane jest potwierdzenie telefoniczne i/lub e-mail przez laboratorium, że badanie wykonane będzie w trybie CITO.

 

§ 3. 

Realizacja płatności na rzecz Laboratorium Bio-Genetik

 

  1.  Laboratorium Bio-Genetik oferuje następujące sposoby płatności:

 1. rozliczenia transakcji kartą płatniczą, e-przelewem, e-transfery i inne prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay/PayPro/Przelewy24.
 2. za pobraniem: gotówką u kuriera lub kartą w paczkomacie, podczas odbierania przesyłki;
 3. gotówką lub kartą płatniczą podczas osobistego dostarczenia próbek do badań.
 4. przelewem bankowym np. w przypadku rozszerzenia zakresu zleconych badań po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i/lub e-mail.

2.  W przypadku nieodebrania z winy adresata przesłanego zestawu pobraniowego zamówienia "za pobraniem", Klient zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Laboratorium kosztów za wysłanie oraz zwrot do nadawcy zamówionej przesyłki, zgodnie ze specyfikacją firmy kurierskiej. Laboratorium Bio-Genetik przesyła drogą e-mail prośbę do zwrotu kosztów Zamawiającemu, który zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie upoważnia Laboratorium do przesłania Wezwania do zapłaty powiększonego o koszty wysyłki dodatkowej przesyłki poleconej (wg. cennika Poczty Polskiej), naliczania ustawowych odsetek za zwłokę oraz dochodzenia roszczeń (sądownie i/lub za pośrednictwem firm windykacyjnych) od poniesionych kosztów za wysyłkę i zwrot zamówionego zestawu pobraniowego, a także wszystkich pozostałych kosztów korespondencji, zastępstwa procesowego i egzekucji.

 § 4. 

Terminy realizacji

 

1.     Realizacja zamówienia odbywa się od czasu otrzymania zlecenia. Zestawy pobraniowe przesyłane są na wskazany adres najpóźniej następnego dnia roboczego. Zestawy pobraniowe przesyłane są bezpłatnie pocztą priorytetową lub odpłatnie Paczkomatem, kurierem i in.

2.     Klient po zamówieniu badania ma 30 dni na odesłanie pobranego materiału do badań na adres Laboratorium Bio-Genetik. 

3.     Terminy wykonywania poszczególnych badań, które podawane są na stronie internetowej serwisu wyrażone są w dniach roboczych i liczone są od dnia następnego od otrzymania próbki do badań przez laboratorium i/lub zaksięgowania płatności.

 

§ 5.

Prawo do odstąpienia od umowy

 

1.     Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Dz.U.2012.1225 j.t.), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia sprzedaży bez podawania przyczyny;

2.     Laboratorium Bio-Genetik dopuszcza rezygnację z badania w terminie powyżej 14 dni z przyczyn niezależnych od Klienta takich jak choroba itp. W takich przypadkach rezygnacja rozpatrywana jest indywidualnie po pisemnym poinformowaniu laboratorium.

3.     Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy zestaw pobraniowy nie był użyty. Zestaw musi zostać zwrócony w nienaruszonym opakowaniu (na koszt Klienta). Brak zwrotu nienaruszonego zestawu pobraniowego upoważnia laboratorium do potrącenia kwoty 20zł od zapłaconej kwoty badania.

4.     Podstawą rozpatrzenia rezygnacji z usługi jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie serwisu

5.    W przypadku odstąpienia od umowy w terminie ponad 14 dni od zakupu z wyłącznej winy/woli Zamawiającego, laboratorium ma prawo potrącić 20% kwoty zamówionego badania jako rekompensatę za gotowość do jego przygotowania i wykonania. 

6.     Laboratorium Bio-Genetik zwróci wartość zamówionego badania diagnostycznego pomniejszoną o pobrane prowizje DotPay/PayPro/Przelewy24 lub operatora kart płatniczych oraz kosztów przesłania zestawu. Kwota zwrotu po wszystkich potrąceniach zostanie przesłana w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu zestawu i/lub akceptacji rezygnacji. Zwrot płatności dokonanych za pośrednictwem DotPay/PayPro/Przelewy24 wykonywany jest za jego pośrednictwem, ewentualnie na wskazane konto Zamawiającego. W przypadku zamówienia "za pobraniem" lub "gotówką" zwrot nastąpi przelewem na wskazane konto albo przekazem pocztowym pomniejszonym o jego koszt i prowizje.

 

§ 6.

Reklamacja

 

 1. W przypadku stwierdzenia braku dostarczenia zestawu pobraniowego lub jego wadliwości, Klient w celu złożenia reklamacji proszony jest o niezwłoczny kontakt e-mail z Laboratorium Bio-Genetik;
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki;
 3. Zestaw z wadą techniczną zostanie wymieniony na nowy. Wadliwy zestaw musi być odesłany w terminie 14 dni od jego otrzymania;
 4.  Wskazanie przez zamawiającego błędnego adresu dostawy, nie podjęcie przesyłki w terminie lub zamówienie niewłaściwego rodzaju zestawu nie podlegają reklamacji.
 5.  Nowy zestaw do zamówionego badania, może być przesłany ponownie po zamówieniu i opłaceniu przesyłki przez zamawiającego na stronie serwisu.
 6. Reklamacja zestawu pobraniowego w przypadku błędnego zamówienia, nie będzie uwzględniana. Jeżeli badana osoba jest innej płci niż osoba zamawiająca albo materiał do badań ma być inny niż wymieniony w opisie badania i przesyłanego do niego zestawu pobraniowego, wymagane jest podanie informacji o rodzaju pobieranego materiału biologicznego w "Uwagach do Zamówienia" ewentualnie e-mail przed wysłaniem zestawu przez Laboratorium Bio-Genetik.

 

§ 7.

Postanowienia końcowe

 

 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia;
 2.  Laboratorium Bio-Genetik informuje jednocześnie, iż dane zawarte na stronach serwisu internetowego www.biogenetik.pl nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów;
 3.  Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest potwierdzenie zamówienia;
 4.  Laboratorium Bio-Genetik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu;
 5.  Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od daty opublikowania ich na stronie internetowej serwisu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia nowego regulaminu będą realizowane na podstawie wcześniej obowiązujących zasad;
 6.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
 7.   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Laboratorium Bio-Genetik.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl